Eajran Sïjte – Idre nya sameby – är den sydligaste av Sveriges 51 samebyar. Den är även en av Sveriges minsta samebyar både till antal renägare och areal. Samebyn har sina åretruntmarker i Älvdalens kommun i Dalarna och Härjedalen, vinterbetesmarkerna ligger i Älvdalens kommun. 

Det gjordes ett byte av betesmark inom Härjedalens kommun 16 januari 1962, där dåvarande Idre lappby (nu Idre nya same- by) bytte en del av Rutfjällets skattefjäll i Härjedalen mot att dåvarande Tännäs lappby (nu Ruvhten Sïjte) bytte en del av Idre lapp- bys åretruntmarker i Älvdalens kommun. Därmed har Eajran Sïjte även åretruntmar- ker i Härjedalen. Detta område utgör ren- betesfjäll. Ingen rennäringsenhet har bildats på Länsstyrelsen i Dalarnas län och Eajran Sïjte innefattas därför av Jämtlands läns rennäringsenhet.

idre sameby – »idre lappby« – bildas I en kungörelse 20 mars 1889 meddelade

Länsstyrelsen i Jämtlands län att »Idre lappby« hade bildats. Innan staten beslutade att bilda lappbyar hade samerna egna samhällssystem, så kallade sïjte-system. Till skillnad från i Jämtlands län fanns det inga skattefjäll som kunde ombildas till lappbyar (från 1971 same- byar) i Dalarna i samband med renbeteslagens införande 1886. Istället stadgades genom ett kungligt brev den 31 december 1889 och ett utvidgningsbeslut den 7 april 1899 att Särna norra kronopark skulle upplåtas för renbete.

Ingen vet hur länge samerna har levt i Dalarnas fjällvärld. Eftersom sydsamiskan inte

blev skriftspråk förrän på 1900-talet så finns det inga »egna« samiska arkiv. När samerna hamnade i de svenska eller norska arkiven var det i samband med skattläggning eller i kyrkböcker och tingsprotokoll på 1600- och 1700-talen och de beskrevs då alltid utifrån storsamhällets perspektiv. De första skrivna uppgifterna om samer i Dalarna är från 1700- talet. Men arkeologiska spår i angränsande områden både i Norge och Sverige visar att samernas närvaro är betydligt äldre än så.

Till dig som vill veta mera om den äldre samiska historien i norra Dalarna rekommen- derar vi boken Idre sameby – med historiska spår i framtiden, utgiven av Gaaltije 2004.