Samebyindelningen

Den första "renbeteslagen" 1886 innebar genomgripande förändringar för svensk renskötsel och i det närmaste en detaljreglering av siidans (samebyns) verksamhet. Den viktigaste förändringen var indelningen i "lappbyar". De enskilda samernas rätt till olika skattefjäll "kollektiviserades" till en gemensam rätt för samerna genom att renbetesfjällen delades in i lappbyar med fastställda gränser. De räntor som fastställs för varje skattefjäll och de så kallade "inrymningsbrev" som utfärdats för enskilda samer drogs in och upphävdes. Sett i ljusets av dagens tankesätt så var indelningen i "lappbyar" en gigantisk socialisering av samernas fäderne- och skatteland.

"Lappbyarna"

  De första lappbyarna i Jämtland, Härjedalen och Dalarna blev nio till antalet. De var, från norr räknat;
 • Frostviken
  Klumpvattnets, Millestskogs, Badstugunäs, Orrnäs och Blåsjö skattefjäll
 • Hotagen
  Gåxsjö, Mur- och Vinklump skattefjäll
 • Offerdal
  Olsdersfjället, Ansätts- och Sten skattefjäll samt Sösjö- och Grubbdalsskattefjäll
 • Kall
  Kålås- och Skjäckerfjällen
 • Åre
  Tranris- och Hittings fjäll samt Bunner- och Täfverdals fjäll
 • Oviken (Oviksfjällens lappby)
  Tåssås, Hundshögs, Sällsjö och Anaris skattefjäll
 • Storsjö
  Skärvagsdals, Mittådals, Ljungris och Grönfjällets skattefjäll
 • Tännäs
  Rutfjällets skattefjäll
 • Idre
  Särna norra kronopark med därinom belägna Lugn- och Slugefjäll

Sammanslagningar och uppdelningar

Det dröjde inte så många år efter den första lappbyindelningen förrän den första sammanslagningen av samebyar blev aktuell. Redan 1891 ombildades Åre och Storsjö lappbyar till Åre-Storsjö lappby.

Nästa ombildning kom 1915, då de åtta lappbyarna delades upp i 14 byar. Enligt lappfogden skulle " en bättre renvård uppnås" med mindre byar.
Frostviken lappby delades upp i nuvarande Frostviken norra, mellersta och södra.
Oviksfjällens lappby delades också upp i tre nya lappbyar: Tåssåsen, Anariset och Tranris.
Den tidigare sammanslagna Åre-Storsjö lappby delades upp i nuvarande Mittådalen och Handölsdalen.
Offerdal lappby fick också sin nuvarande indelning 1915, i Sösjö och Offerdal.

Från 1947 blev Anariset och Tossåsen nuvarande Tåssåsen sameby medan Tranris lappby senare slogs samman med Handölsdalen.