Kyrkan & Samerna

Kyrkan och samerna är inne i en "försoningsprocess" där kyrkans samiska råd som inrättades 1996 är det konkreta exemplet.
Ledamöterna till det samiska rådet utses av Sametinget.

Kyrkan och samerna i försoning

Religion är en viktig social arena och "mötesplats" för människor.
I samernas förkristna religion fanns många gudar som på olika sätt styrde naturens krafter. Under lång tid uttolkades gudarnas vilja av samernas schamaner, nåjderna. Men med den kristna missionens inträde ställdes krav på att bara en enda gud fick finnas i människornas medvetande. Kristendomens gud...

Med stöd av konungamakt fördömde kyrkan samernas tro och kallade den trolldom och avgudadyrkan.

Den kristna missionen tog fart på allvar under 1600-talet. Samerna såg inte några fördelar med att bli kristna och när de försökte hålla fast vid sin gamla religion blev det inledningen på århundraden av förföljelse, där dödsstraff hotade den som höll fast vid sina förfäders tro. Den kristna läran fyllde inget behov hos samerna. Dessutom fanns också en rädsla för att tvingas överge sina förfäders tro.

Man menade att förfäderna levat i lycka och välmåga när de fritt fick bruka de gamla helgedomarna, men sedan kyrkan börjat lägga hinder i vägen för förfädernas tro hade en allmän fattigdom tilltagit. För att slippa ifrån tvånget att delta i kyrkans undervisning och gudstjänster lät många samer bli att komma till kyrkplatsen i den egna byn eller flyttade iväg till andra samebyar, som låg längre ifrån kyrkans inflytande.

Allt detta är nu historia. Under det senaste århundradet har kyrkan och samerna, decennier för decinnier, närmat sig varandra. Nu pågår en försoningsprocess där samerna själva har getts inflytande över sina egna kyrkliga angelägenheter.

Samiska rådet

Under år 1996 bildades Svenska kyrkans samiska råd och rådets första sammanträde hölls i december 1996. Rådets uppgift är att främja den samiska kulturens egenart och dess uttryck i kyrkolivet och därvid särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv. Vidare att med beaktande av samernas ställning som urbefolkning bevaka frågor rörande samernas rättsliga förhållanden i kyrka och samhälle. Det skall vara remissorgan vid behandling av samefrågor på Svenska kyrkans nationella nivå och på stiftsnivå och det skall främja rekrytering och utbildning för kyrkligt arbete bland samer. Rådet skall även främja och samordna arbetet med önskvärda översättningar av kyrkohandbok, psalmbok och bibel liksom utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial i samverkan med berörda nationella- och stiftskyrkliga organ. Till rådets uppgift hör även samarbete med andra berörda organ och verksamheter i övriga Norden och på Kolahalvön i Ryssland.

Samernas historia

"Vi kommer igenstans ifrån. Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan..."

Den här strofen är hämtad från den nordsamiska författaren och konstnären Johan Tuuris berättelse om samerna. Han verkade i början på 1900-talet och hade ett enkelt och praktiskt sätt att förhålla sig till sitt och sitt folks ursprung.

Läs mer om samernas historia här!