Kulturmiljöer

På vandring i Idrefjällen passerar man övergivna samevisten och andra samiska kulturlämningar. Vid fyra visten finns det informationstavlor uppsatta.
Ni som passererar samiska kulturlämningarna var vänlig och respektera dem:

  • Klättra inte på kåtorna,
  • Skräpa inte ner och klottra,
  • Ta inte med någon "souvenir" eller liknande från kåtor eller kåtaplatser,
  • Om du ser en renhjord:sätt dig ner tyst, göm dig om möjligt, följ inte efter och lämna renen i fred !
  • Ser du en skadad ren kontakta Idre sameby eller polisen,
  • Håll alltid hunden kopplad.

Idre sameby är en samisk kulturbygd med tydliga spår av att människor som nyttjat landskapet under mycket lång tid. Men Idre sameby är, liksom större delen av fjällområdet, från arkeologiskt och kulturhistoriskt perspektiv till största delen outforskat. Det flesta kulturmiljöer, förhistoriska och av senare datum, är varken identifierade eller dokumenterade.

Det samiska kulturmiljöarvet är till sin struktur och konstruktion ytterst skört och utsatt. Ofta består det av öppna och känsliga, ibland helt tillfälliga, konstruktioner som lavar och ställningar av klykstänger. En del samiska kulturlämningar är fördärvade, genom oaktsamhet i samband med exploatering.

Det samiska kulturlandskapet innefattar dessutom ofta värden och minnen som inte enbart består av lämningar skapade av människor. Personer som kan ge en heltäckande bild av de minnen och platser som tecknar den traditionella, samiska kulturmiljön blir allt färre. Det samiska samhället är utsatt för en omfattande strukturomvandling och levnadsmönstren förändras i snabb takt. Många av de fysiska uttrycken för det samiska kulturarvet hotar att försvinna lika snabbt.

Det är viktigt att dokumentera och bevara de samiska kulturmiljöerna, de förhistoriska såväl som de mer sentida. Dokumentationen måste göras på ett tillfredsställande sätt så att kunskapen om områdets historia kan utvecklas och föras vidare till kommande generationer.