Kultur & Miljö

Kultur, näring och miljö

Traditionellt betraktar samerna naturen, kulturen och försörjningen som en oskiljbar helhet. De renskötande samerna lever av, och i, naturen och av det "överskott" naturen ger.
En långsiktigt bärkraftig rennäring förutsätter att man håller sig inom det som är ekologiskt hållbart, med bland annat växelvis betande så att betestrycket inte förstör markerna.

Idag påverkas rennäringen starkt av det omgivande samhället. Utbyggnad av storskalig turism, skogsbruk, bebyggelse och en mängd andra pålagor har gjort det omöjligt att leva på det gamla sättet. Valmöjligheterna minskar och trycket på de kvarvarande markerna ökar.

Det som vi idag kallar miljötänkande är inget nytt i den samiska kulturen eller i de samiska näringarna. Att värna om betesresurserna, markerna, viltet och fisken är en förutsättning för att långsiktigt kunna leva på de samiska näringarna.

Idre sameby är angelägen om att skydda miljön och de egna resurserna, från olika typer av icke hållbar exploatering.
En allt för stor och okontrollerad turisttillströmning, är exempelvis en verksamhet som påverka miljön och rennäringens förutsättningar på ett negativt sätt.

I samebyns miljöarbete ingår att miljöanpassa den egna verksamheten. Idre sameby har påbörjat arbete med att ta fram en miljöplan.

Samebyns mål är en ekologisk och miljövänlig renskötsel där renantal och betestryck är anpassade till den faktiska betestillgången sett över en längre tidsperiod. Miljöplanen kommer också att formulera en strategi för minsta möjliga användning av motorfordon och införandet av en miljövänlig teknik.

Aernie – Kuturhärd

Aernie, är det sydsamiska ordet för eldstad. Aernie är också symbolen för framtiden;så att elden aldrig slocknar.

Aernie, sydsamiskt center, är en stiftelse bildad 1988 av Idre sameby och Älvdalens kommun.

    Syftet med stiftelsens arbete har formulerats i tre att-satser;
  • att stärka den samiska näringen,
  • att öka förståelsen och öka medvetandet om den samiska närvaron i området,
  • att belysa de spänningar som uppstår vid brukandet av mark utifrån rennäring, turism, skogsbruk och naturvård.

Stiftelsen Aernie har sitt ursprung i den referensgrupp för samisk dokumentation som bildades i början av 80-talet.

Bildgalleri (flickr.com)