Sysselsättning

Rennäringen har generellt sett en stor betydelse för sysselsättning och offentlig och privat service i glesbygden. Utanför det samiska samhället har renskötseln idag också en stor betydelse som en komponent i regionens kulturella profil. Den är viktig som ett dragplåster för bland annat besöksnäringarna.

Förutom att rennäringen ger sysselsättning inom näringen skapar den även arbetstillfällen utanför rennäringen. En mera fullständig redovisning av rennäringens sysselsättningseffekter i enskilda kommuner saknas för närvarande.

Rennäringen i Idre sameby genererar ca tio arbetstillfällen, omräknat efter den så kallade muliplikatoreffekt som används för areella näringar.

I en utredning från lantbruksnämnden i Västerbottens län (1982) redovisas antalet arbetstillfällen som rennäringen i Västerbottens län ger upphov till inom andra verksamheter:

Verksamhet årsarbeten
Tillverkningsindustri
8
Transporter
7
Försäljning och underhåll
18
Slakt och förädling
31
Djurhälsovård inkl forskning
9
Administration mm
8
Sameslöjd
28
Inlejd arbetskraft
7
Summa
116

Samma år arbetade 170 personer i direkt anslutning till renskötseln.

Totalt gav rennäringen upphov till 250 årsarbeten, enbart i Västerbottens län.
För hela landet, både inom och utom renskötseln, ger rennäringen upphov till ca 1200 årsverken.
Den så kallade multiplikastoreffekten för areella näringar brukar anges ligga i intervallet 1,8 - 2,0. Det vill säga att varje arbetstillfälle i rennäringen ger i tillskott mellan
0,8 -1,0 arbetstillfällen i privat och offentlig service.

Rennäringen

Traditionell näring i utveckling

Rennäringen i Idre samebyn är idag en modern näring som drivs rationellt utifrån den enskilda rennäringsföretagarens och samebyns gemensamma verksamhets- och kvalitetsmål.

Rennäringen är en näring, jämställd med andra areella näringar, som ska ge den enskilda rennäringsföretagaren en tryggad inkomst för sin och familjens försörjning.

    Rennäringen utgår ifrån:
  • ett liv byggt på samiska normer och värderingar
  • produktion av högklassiga livsmedel förvaltning och utveckling av ett samiskt kulturarv där jakt, fiske och slöjd ingår
  • ekologisk och uthållig anpassning till begränsade resurser

Läs mer om rennäringen här