Jakt och fiske

Idre sameby har numera rätt att jaga älg inom byns åretrunt-marker.

Jakt och fiske är traditionellt naturliga komplement till renskötseln och betraktas därför, av samerna, som delar av rennäringen.
Inom fjällsamebyarna bedrivs jakt på både högvilt och småvilt samt fiske som komplement till renskötseln. Dessutom finns ett mindre antal samer som jagar och fiskar som huvudsakligt näringsfång. Den största ekonomiska betydelsen har älgjakten. Samebyarna disponerar också över delar av intäkterna från jakt- och fiskeupplåtelser.

Begränsad jakt- och fiskerätt

Idre nya sameby har till skillnad från andra fjällsamebyar ingen intäkt från mark-, jakt-, och fiskeupplåtelser. Samebyns renskötselrätt vilar på "kungliga brev" från 1888 och 1899. När det gäller jakt & fiske rättigheter upplät de Kungliga breven endast jakt på rovdjur och fiske för husbehov.
Efter en hemställan från samebyn beslöt regeringen 1999-09-09 att utöka Idre nya samebys Jakt & Fiskerättigheter på områden som omfattas av de Kungliga breven och som ej tidigare utarrenderats för jakt. Det innebär att Idre sameby, sedan dess, på näst intill samma villkor som övriga fjällsamebyar har rätt till bland annat älgjakt och fiske.

Liten ekonomisk betydelse

Samebyn har däremot inga möjligheter att påverka omfattningen av Jakt & Fiske upplåtelser i Dalarna.
Alla vattendrag är upplåtna för sportfiske. Samebyns låga nyttjandegrad av fiskerättigheterna upplevs av sportfisket som negativt.
För samebymedlemmarna är inkomsterna från jakt- och fiske minimala. Det handlar mera om att jaga och fiska till husbehov vid mån av tid.

Mål

  • Samebyns mål är att öka intäkterna från Jakt & Fiske.

Strategi

  • Att bibehålla och utveckla samebyns Jakt & Fiskerättigheter.
  • Att verka för självbestämmande över hur samebymedlemmarnas Jakt & Fiskerättigheter skall nyttjas och av vem.
  • Att skapa en större acceptans för de samiska rättigheterna vad gäller Jakt & Fiske i området.
  • Att arbeta för större inflytande över Jakt- Fiskeupplåtelser på samebyns åretruntmarkerna.

Rennäringen

Traditionell näring i utveckling

Rennäringen i Idre samebyn är idag en modern näring som drivs rationellt utifrån den enskilda rennäringsföretagarens och samebyns gemensamma verksamhets- och kvalitetsmål.

Rennäringen är en näring, jämställd med andra areella näringar, som ska ge den enskilda rennäringsföretagaren en tryggad inkomst för sin och familjens försörjning.

    Rennäringen utgår ifrån:
  • ett liv byggt på samiska normer och värderingar
  • produktion av högklassiga livsmedel förvaltning och utveckling av ett samiskt kulturarv där jakt, fiske och slöjd ingår
  • ekologisk och uthållig anpassning till begränsade resurser

Läs mer om rennäringen här