Rovdjuren

Fakta om rovdjur


Klicka här för att förstora bilden
Vaja sargad av järv. Vajan var vid liv när bilden togs.

Renen är en kalkylerad födoresurs för de stora rovdjuren. Idre sameby föder rovdjuren med uppemot 600 renar årligen.

Rennäringen drabbas årligen av mycket stora djurförluster. Störst är förlusten av kalvarna under första levnadsåret. Men även bland vuxna djur är dödligheten hög.

Samebyns årliga produktion är på 2250 djur.

  Förlusterna uppgår till ca 750 renar, fördelade enligt följande:
 • Rovdjur, ca 570 renar (25 procent),
 • Naturlig dödlighet/bortfall, ca 170 djur (8 procent)
 • Trafikdödade, ca 10 djur (1 procent)
  Fördelningen mellan vuxna och kalvar är:
 • 650 kalvar, motsvarar 28 procent av totala antalet födda kalvar,
 • 100 vuxna, motsvarar tre procent av nettorenhjorden

Rovdjuren är den främsta orsaken till renförlusterna över året men endast en mindre del av de rovdjursdödade renarna återfinns.

De stora rovdjursförlusterna medför ett kännbart produktionsbortfall, stress och ökad spridning av renhjorden som försvårar samlingsarbetet.
Betesmarkerna kan inte nyttjas på bästa sätt vilket försvårar en organiserad renskötsel.

Skadeersättningar

Samebyn är berättigad till ersättning för rovdjursskador, men den ersättningen täcker inte produktionsbortfallet. För säsongen 2001/2002 fick Idre sameby 550 000 kronor i rovdjursersättning, att jämföra med det totala produktionsbortfallet som var minst det dubbla.

Ersättningen för rovdjursskador betalas ut efter inventering av rovdjursbeståndet.

  För år 2002 såg det ut så här:
 • Kungsörn, arealbaserad ersättning = 9 678 kronor
 • Björn, arealbaserad ersättning = 14 517 kronor
 • Järv, 1 föryngring = 200 000 kronor
 • Lodjur, 1,5 föryngringar = 300 000 kronor
 • Varg, tillfällig förekomst = 25 000 kronor

Bakgrund till ersättningssystemet

I december 1992 beslutade riksdagen att införa ett nytt ersättningssystem för rovdjursskador på rennäringen. Det nya med systemet att rennäringen ska kompenseras för förekomst av rovdjur och antalet föryngringar (hona med årskull) i renskötselområdet och inte som tidigare utifrån antalet upphittade rivna renar.

Fem viktiga grundpelare

Målsättningen är att skapa ett ersättningssystem som upplevs rättvis och rimlig och samtidigt ger bättre förutsättningar för långsiktig rovdjursvård.

  Ersättningssystemets grundpelare är:
 • Kompensera rennäringens förluster
 • Uppnå balans mellan olika intressen
 • Öka förståelsen och toleransen för rennäring och rovdjur
 • Rättvisa - så långt möjligt
 • Smidig och snabb handläggning

Dokumenterad förekomst ersätts

Principen är i grunden enkel. Rennäringen ersätts utifrån dokumenterad förekomst av järv, lo och varg och antalet föryngringar av respektive art inom samebyarnas betesområde.

För varje dokumenterad järv- och loföryngring ersätts samebyn med 200 000 kronor. Regelbunden förekomst av en järv och lo ersätts med 70 000 kronor, medan motsvarande ersätning för varg är 50 000 kronor.
Föryngring av varg inom en samebys betesområde ersätts dock med 500 000 kronor.
Den mer än dubbelt höga ersättningen för varg motiveras med att en vargföryngring ger större skador och att vargen har ett högre "naturvårdsvärde" än järv och lo.

Björn- och örnskador

För björn och kungsörn gäller en arealbaserad ersättning som utgår ifrån storleken på samebyns barmarksbete. Anledningen till arealbaserad ersättning för björn är att det idag inte finns tillräckligt bra metoder för inventering.
Erfarenheterna inom Idre sameby visar att renförluster med Björn och Kungsörn inblandade är kraftigt underskattade. Den arealbaserade ersättningen ger därför inte en rättvis bild av skadornas omfattning.

För år 2003 är 47,5 miljoner kronor avsatta för rennäringens beräknade rovdjursskador.

Rennäringslagen

Renskötselrätt

1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).

Läs hela rennäringslagen här