Samebyns historia

En sameby är normalt ett geografiskt område i väst-östlig riktning. Idre sameby sträcker sig, i väst, från norska gränsen till i öst, ner mot Särna.

Idre sameby bildades 1983-11-08 efter en rekonstruktion av "gamla" Idre sameby och är Sveriges sydligaste renskötselområde. Medlemsantalet uppgår idag till ca 36 personer, varav 13 personer är renägare. Inom samebyn finns fyra driftsenheter.

Sammanlagt finns 43 samebyar i Sverige, vartill kommer åtta byar i östra Norrbotten som bedriver renskötsel inom koncessionsområdet, med tidsbegränsade tillstånd (koncession). I övrigt så kan man dela in samebyarna i fjäll respektive skogssamebyar, beroende på inom vilket område renskötseln bedrivs. Idre sameby räknas till fjällsamebyarna.

Samebyn är också en "juridisk" person som är ansvarig för renskötseln inom sitt område. Samebyn och dess medlemmar bygger på principen om ett lokalsamhälle med flera familjer. Det finns en särskild lagstiftning, rennäringslagen, som reglerar rennäringen och samebyarnas verksamhet.

Enligt rennäringslagen har den som är av samisk härkomst eller på annat sätt förvärvat renskötselrätt "Rätt att enligt denna lag begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina renar".

Idre sameby är belägen i norra delen av Älvdalens kommun och del av Härjedalens kommun.

Nettoarealen av samebyns barmarksbete, är beräknad till 1038 kvadratkilometer.

För Idre nya sameby Idre som till huvuddelen är belägen inom Dalarnas län har renskötselrätten upplåtits genom så kallade Kungliga brev åren 1888 och 1899. Åretruntmarkerna förvaltas av Länsstyrelsen Dalarna. Inom Härjedalens kommun har ett område upplåtits till Idre nya sameby genom beslut av länsstyrelsen i Jämtlands län16 januari 1962. Detta område utgör renbetesfjäll.

Gränserna för samebyarna är fastställd enligt lantbruksnämndens beslut 1973-09-19. För sedvanerättsmarkerna (vinterbetesområderna) finns inga fastställda gränser.

Samernas historia

"Vi kommer igenstans ifrån. Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan..."

Den här strofen är hämtad från den nordsamiska författaren och konstnären Johan Tuuris berättelse om samerna. Han verkade i början på 1900-talet och hade ett enkelt och praktiskt sätt att förhålla sig till sitt och sitt folks ursprung.

Läs mer om samernas historia här!

Bildgalleri (flickr.com)